آموزش ورزش بدمینتون

اسفند ۱۴, ۱۳۹۶

خطاهای بدمینتون

سرویس صحیح زده نشود. توپ در هنگام بازی خارج از محوطه­ی زمین فرود آید توپ از تور عبور نکند (قبل از عبور از تور فرود آید) به لباس یا بدن بازیکن توپ برخورد کند برخورد راکت، بدن و یا لباس بازیکن به تور و پایه­ی تور توپ به سقف یا دیواره­های دور زمین برخورد کند. هنگامی که توپ در حال عبور از بالای تور است مانع از ضربه زدن حریف […]
اسفند ۱۴, ۱۳۹۶

امتیاز بازی

بازیکنی که دو گیم از سه گیم بازی را ببرد برنده بازی است. برنده گیم بازیکنی است که زودتر به امتیاز ۲۱ برسد. بازیکنی که برنده رالی باشد یک امتیاز به امتیازاتش اضافه خواهد شد. اگر امتیازات بازیکنان برابر ۲۰ شود، بازیکنی برنده است که ۲ امتیاز متوالی را کسب کند، بازیکنی که برنده¬ی گیم شود اولین سرویس گیم را او خواهد زد. بازیکنان می¬بایست در مواقع زیر زمین را […]
اسفند ۱۳, ۱۳۹۶

مختصری از روش و اصول بازی بدمینتون

بازی بدمینتون بر روی زمین مستطیل شکل اجرا می­شود. که توسط یک تور به دو قسمت مساوی تقسیم شده است. این بازی به دو صورت انفرادی و دو نفر (دوبل) انجام می­شود. در بازی انفرادی در هر قسمت زمین یک نفر و در بازی دونفر (دوبل) در هر قسمت زمین دو نفر قرار می­گیرند، و بازیکنان توپ را از روی تور به طرف همدیگرطوری می­زنند که به زمین حریف مقابل […]