امتیاز بازی

قانون های بازی بدمینتون
مقررات بازی بدمینتون
اسفند ۱۳, ۱۳۹۶
خطاهای بدمینتون
اسفند ۱۴, ۱۳۹۶

بازیکنی که دو گیم از سه گیم بازی را ببرد برنده بازی است.
برنده گیم بازیکنی است که زودتر به امتیاز ۲۱ برسد. بازیکنی که برنده رالی باشد یک امتیاز به امتیازاتش اضافه خواهد شد. اگر امتیازات بازیکنان برابر ۲۰ شود، بازیکنی برنده است که ۲ امتیاز متوالی را کسب کند، بازیکنی که برنده¬ی گیم شود اولین سرویس گیم را او خواهد زد.
بازیکنان می¬بایست در مواقع زیر زمین را عوض کنند:
۱- پایان گیم اول
۲- قبل از شروع گیم سوم
۳- در صورت تساوی (؟؟؟؟؟) در گیم سوم تعویض زمین انجام می¬شود
سرویس:
زننده و دریافت کننده سرویس باید به صورت مورب در داخل محوطه سرویس و به طوری که روی خطوط محوطه¬ی سرویس نباشند قرار گیرد. از هنگام شروع زدن سرویس تا پایان انجام سرویس باید قسمتی از هر دو پای بازیکن در حالتی ثابت با زمین تماس داشته باشد. در زدن سرویس صفحه¬ی راکت باید از کمر سرویس زننده پایین¬تر باشد. میله¬ی راکت سرویس زننده باید در هنگام ضربه به توپ به طرف پایین امتداد داشته باشد. زننده سرویس نباید قبل از آمادگی کامل گیرنده شروع به زدن سرویس کند.
در بازی¬های تک نفره اگر سرویس زننده در آن گیم در امتیاز زوج باشد، زننده و گیرنده سرویس باید در سمت راست زمین خود قرار بگیرد. و اگر امتیاز زننده¬ سرویس فرد باشد، زننده و گیرنده سرویس باید در سمت چپ زمین خود قرار گیرند.
در بازی¬های دو نفره:
در شروع بازی باید از قسمت راست زمین سرویس را بزنند و فقط سرویس گیرنده حق برگشت سرویس را دارد و اگر توپ به هم¬بازی گیرنده¬ی سرویس برخورد کند و یا ضربه¬ای به توپ وارد کند خطا محسوب می¬شود. در این صورت به سرویس زننده یک امتیاز داده می¬شود و پس از برگشت توپ توسط گیرنده هر یک از بازیکنان می¬توانند به توپ ضربه بزنند و در بازی دوبل یا همان دو نفره سرویس بلند تا انتهای زمین نیست و تا خطوط جلوتر از آن است و اگر توپ در مستطیل انتهای زمین فرود بیاید امتیاز برای حریف است.

This is what will help you remain fresh and solve problems faster https://midnightpapers.com/ without wondering can someone write my paper for me.