خطاهای بدمینتون

امتیاز بازی
اسفند ۱۴, ۱۳۹۶
وسایل ورزشی بدمینتون
لوازم ورزشی بدمینتون
اسفند ۱۴, ۱۳۹۶
 • سرویس صحیح زده نشود.
 • توپ در هنگام بازی خارج از محوطه­ی زمین فرود آید
 • توپ از تور عبور نکند (قبل از عبور از تور فرود آید)
 • به لباس یا بدن بازیکن توپ برخورد کند
 • برخورد راکت، بدن و یا لباس بازیکن به تور و پایه­ی تور
 • توپ به سقف یا دیواره­های دور زمین برخورد کند.
 • هنگامی که توپ در حال عبور از بالای تور است مانع از ضربه زدن حریف مقابل شویم.
 • در هنگام بازی گرفتن توپ با راکت و با مکث به آن ضربه وارد شود (حمل توپ)
 • تمرکز بازیکن مقابل را به طور عمده به­ هم زدن.
 • دو بار ضربه به توپ وارد شود توسط بازیکن
 • برای رویدادهای پیش­بینی نشده و یا تصادفی به جا داده می­شود.
 • اگر زننده سرویس قبل از اینکه گیرنده سرویس آماده دریافت شد. سرویس بزند به جا داده شود.
 • هنگامی که در طول بازی توپ خرد شود و یا کله توپ از پرک آن جدا شود به جا داده شود.
 • اگر داور در لحظه­ی برخورد توپ با زمین جایگاه دقیق فرود توپ را ندیده باشد و یا شک داشته باشد نتواند تصمیم­گیری کند به جا می­دهد.

در هر کدام از موارد بالا که به جا داده می­شود. به هیچ یک از بازیکنان امتیازی تعلق نخواهد گرفت. و بازیکنی که زننده­ی سرویس بود دوباره سرویس می­زند. وقت استراحت بین گیم­ها ۲ دقیقه است و در هر گیم در امتیاز ۱۱ استراحت

Ask them this question to find effective solutions and https://domyhomework.guru/ fix mistakes.