مختصری از روش و اصول بازی بدمینتون

بدمینتون و آسیا
اسفند ۱۳, ۱۳۹۶
المپیک بدمینتن
رشته های المپیک
اسفند ۱۳, ۱۳۹۶

بازی بدمینتون بر روی زمین مستطیل شکل اجرا می­شود. که توسط یک تور به دو قسمت مساوی تقسیم شده است.

این بازی به دو صورت انفرادی و دو نفر (دوبل) انجام می­شود. در بازی انفرادی در هر قسمت زمین یک نفر و در بازی دونفر (دوبل) در هر قسمت زمین دو نفر قرار می­گیرند، و بازیکنان توپ را از روی تور به طرف همدیگرطوری می­زنند که به زمین حریف مقابل برخورد نموده و یک امتیاز را بدست آورند، و هر بازیکن امتیاز بگیرد سرویس را می­زند.

یک مسابقه شامل یک گیم است و برنده کسی است که دو گیم از سه گیم را برنده شود. هر گیم  در بازی انفردای و هم دوبل ۲۱ امتیاز می­باشد. البته اخیراً فدراسیون بدمینتون جهانی قانونی آزمایشی را تصویب کرده است که بازی به صورت پنج گیم باشد و هر گیم ۱۱ امتیاز و برنده کسی است که سه گیم از پنج گیم را به خود اختصاص می­دهد. البته این یک قانون آزمایشی است و مسایقات جهانی و مهم به صورت یک گیم ۲۱ امتیازی انجام می­شود.
We guarantee full confidentiality of all customers and their orders, and as https://pro-academic-writers.com/ well as of our writers.